June 2022

การละเมิดความเท่าเทียมกันของค่าธรรมเนียม

การละเมิดความเท่าเทียมกันของค่าธรรมเนียม

ก่อนกลางทศวรรษ 1950 ไม่มีใครจินตนาการได้ว่ากฎของฟิสิกส์นั้นส่งเสียงโห่ร้องเกี่ยวกับความถนัดมือ กฎหมายเดียวกันควรบังคับใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมองตรงหรือในกระจก เช่นเดียวกับกฎของกีฬาเบสบอลที่ใช้เท่าๆ กันกับเท็ด วิลเลียมส์และวิลลี่ เมย์ส ไม่ต้องพูดถึงมิกกี้ แมนเทิล แต่ในปี 1956 นักฟิสิกส์ Tsung-Dao Lee...

Continue reading...